VOORWAARDEN

1.In Dierenpension Bommelhoeve worden uitsluitend huis- dieren toegelaten, die voldoen aan de volgende voorwaarden:

Honden: alleen die honden die zijn gevaccineerd met:

1.een geldige cocktail, jaarlijks te geven in overleg met uw dierenarts. (de vaccinatie mag niet korter dan 2 weken en niet langer dan 1 jaar vóór de eerste verblijfsdag zijn toegediend)
2.Kennelhoest: 
Pneumodog:(de vaccinatie moet de eerste keer na twee a drie weken herhaald worden/zijn en moet daarna jaarlijks gegeven zijn/worden;
Nobivac KC mag niet korter dan 3 dagen en niet langer dan 1 jaar vóór de eerste verblijfsdag zijn toegediend).

Katten: alleen die katten die zijn gevaccineerd tegen:

1.Kattenziekte (de vaccinatie mag niet korter dan 2 weken en niet langer dan 1 jaar vóór de eerste verblijfsdag zijn toegediend).
2.Niesziekte(de vaccinatie mag niet korter dan 2 weken en niet langer dan 1 jaar vóór de eerste verblijfsdag zijn toegediend).

Daarnaast dienen katers gecastreerd te zijn.

Het dierenpension verlangt inzage in de vaccinatiebewijzen. Bij weigering hiervan, wanneer de vaccinatie ondeugdelijk wordt bevonden of bij het ontbreken van het vaccinatiebewijs, wordt de toegang geweigerd.

2.Ieder aangeboden huisdier dient vrij te zijn van ongedierte (vlooien, teken, luizen, oormijt, etc.)

3.Eventuele bijzonderheden m.b.t. het aangeboden huisdier, zoals medicijngebruik en speciale dieetvoorschriften, dienen op het reserveringsformulier te worden vermeld. Indien vermelding ontbreekt, is het dierenpension van iedere aansprakelijkheid a.g.v. deze bijzonderheden ontheven. Mochten zich tussen het tijdstip van reservering en het daadwerkelijk verblijf wijzigingen in deze bijzonderheden voordoen of alsnog optreden, dan is de eigenaar gehouden dit tijdig bij het dierenpension te melden.

4.Indien een huisdier onder medische behandeling staat en deze behandeling ook tijdens het verblijf in het dierenpension moet worden voortgezet, dient de eigenaar de voorgeschreven medicijnen in voldoende mate en kosteloos aan het dierenpension te verstrekken.

5.Het dierenpension verplicht zich het huisdier optimaal te verzorgen; echter alle medische kosten incl. kosten voor medicijnen, die tijdens het verblijf gemaakt moeten worden - dit ter beoordeling van de dierenarts - zijn voor rekening van de eigenaar.

6.In de zomerperiode (maanden juli en augustus) geldt bij een reservering een aanbetaling van 50% van de pensionkosten te voldoen voor 1 april.
Tevens worden gereserveerde dagen in die periode in rekening gebracht.

Aanbetaling voor de zomervakantie wordt bij annulering alleen teruggestort, indien de annulering minimaal 2 maanden voor de datum van brengen plaats vind.

7.Bij weigering van opname door het dierenpension, op grond van het gestelde in artikel 1, alsmede bij het voortijdig beëindigen van de overeengekomen verblijfsduur van het huisdier, is het dierenpension niet gehouden tot terugbetaling van de reeds betaalde gelden en wordt het overeengekomen eindbedrag, voorzover dat nog niet is voldaan, alsnog in rekening gebracht.

8.Indien de overeengekomen verblijfsduur met meer dan 6 dagen wordt overschreden zonder dat de eigenaar dit aan het dierenpension heeft gemeld en/of zonder dat het dierenpension met deze overschrijding heeft ingestemd, wordt het dierenpension reeds nu voor als dan gemachtigd het desbetreffende huisdier te vervreemden.De opbrengst van vervreemding zal het dierenpension allereerst doen strekken in mindering op hetgeen de eigenaar van het huisdier aan het dierenpension is verschuldigd. Het eventueel daarna resterend batig saldo zal door het dierenpension aan de eigenaar ter beschikking worden gesteld, zonder dat de eigenaar enige andere aanspraak jegens het dierenpension kan doen gelden en alles onverminderd de verplichting van de eigenaar om tot aan de datum waarop het huisdier het dierenpension verlaat de vastgestelde pensionprijs te voldoen.

9.In geval een huisdier gedurende het verblijf in het dierenpension sterft, zal het dierenpension, indien het van het verblijfadres van de eigenaar op de hoogte is, de eigenaar hiervan onmiddellijk in kennis stellen en met hem overleggen hoe met het overleden huisdier moet worden gehandeld. Indien de eigenaar voor het dierenpension onbereikbaar is, zal het dierenpension naar beste weten en - indien bekend - in overleg met de contactpersoon met het overleden huisdier handelen.

10. Dierenpension Bommelhoeve is tegenover de eigenaar aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan hem of aan personen in  dienst, dan wel aan personen die in opdracht incidenteel werkzaamheden verrichten, is toe te rekenen. Voor een vergoeding van de schade die het gevolg is van de tekortkoming van  Dierenpension Bommelhoeve of van personen in  dienst, komt de eigenaart in aanmerking mits de eigenaar binnen 30 dagen nadat de schade is ontstaan deze schriftelijk aan Dierenpension Bommelhoeve kenbaar maakt. De schadevergoedingsverplichting is beperkt tot ten hoogste het bedrag van de factuurwaarde van door Dierenpension Bommelhoeve geleverde dienst. Dierenpension Bommelhoeve zal de eigenaar of de eventueel door hem aangewezen contactpersoon, in geval van onvoorziene omstandigheden, hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. De eigenaar is tegenover Dierenpension Bommelhoeve aansprakelijk voor schade die door onaangepast of afwijkend gedrag van het gastdier is veroorzaakt. Dierenpension Bommelhoeve is tegenover de eigenaar niet aansprakelijk voor door andere gastdieren aangerichte schade aan persoonlijke bezittingen, die de eigenaar in het dierenpension achterlaat vanwege de gehechtheid daaraan van het gastdier.

11.Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, vallende op de inning van het reserveringsgeld, pensionkosten en/of andere kosten welke de eigenaar aan het dierenpension is verschuldigd, komen voor rekening van de eigenaar met een minimum van 50,- euro.

12.In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘eigenaar’ verstaan degene met wie een pensionovereenkomst betreffende een huisdier wordt aangegaan.

 

PRIVACY VERKLARING

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Dierenpension Bommelhoeve kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Dierenpension Bommelhoeve, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Dierenpension Bommelhoeve verstrekt. Dierenpension Bommelhoeve kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Contact telefoonnummer
- Uw e-mailadres- Uw IP-adres
- Soort huisdier
- Naam huisdier
- Ras huisdier
- Geslacht huisdier
- Leeftijd huisdier
- Verblijfsperiode huisdier
- Eventuele bijzonderheden huisdier

WAAROM Dierenpension Bommelhoeve GEGEVENS NODIG HEEFT

Dierenpension Bommelhoeve verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Dierenpension Bommelhoeve uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst t.b.v. het verzorgen van uw huisdier.

HOE LANG Dierenpension Bommelhoeve GEGEVENS BEWAART

Dierenpension Bommelhoeve bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Komt er wel een overeenkomst met u tot stand dan bewaren wij uw persoonsgegevens zeven jaar i.v.m. de fiscale bewaartermijn.

DELEN MET ANDEREN

Dierenpension Bommelhoeve verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Dierenpension Bommelhoeve worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Dierenpension Bommelhoeve gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Dierenpension Bommelhoeve maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Dierenpension Bommelhoeve bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Dierenpension Bommelhoeve te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Dierenpension Bommelhoeve heeft hier geen invloed op.

Dierenpension Bommelhoeve heeft Google geen toestemming gegeven om via Dierenpension Bommelhoeve verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bommelhoeve.com. Dierenpension Bommelhoeve zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Dierenpension Bommelhoeve neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Dierenpension Bommelhoeve maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Dierenpension Bommelhoeve verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Dierenpension Bommelhoeve op via info@bommelhoeve.com. Bommelhoeve.com is een website van Dierenpension Bommelhoeve.

GEBRUIK COOKIES

Dierenpension Bommelhoeve maakt geen gebruik van cookies.

Verantwoordelijke en contact persoon H. Drost

Dierenpension Bommelhoeve is als volgt te bereiken:
Postadres: Sluiskade NZ 58 7676SH Westerhaar-Vriezenveensewijk
Vestigingsadres: Sluiskade NZ 58 7676SH Westerhaar-Vriezenveensewijk
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 70479593
Telefoon: 0546825180
E-mailadres: info@bommelhoeve.com