VOORWAARDEN

1.In Dierenpension Bommelhoeve worden uitsluitend huis- dieren toegelaten, die voldoen aan de volgende voorwaarden:

Honden: alleen die honden die zijn gevaccineerd met:

1.een geldige cocktail, jaarlijks te geven in overleg met uw dierenarts. (de vaccinatie mag niet korter dan 2 weken en niet langer dan 1 jaar vóór de eerste verblijfsdag zijn toegediend)
2.Kennelhoest: 
Pneumodog:(de vaccinatie moet de eerste keer na twee a drie weken herhaald worden/zijn en moet daarna jaarlijks gegeven zijn/worden;
Nobivac KC mag niet korter dan 3 dagen en niet langer dan 1 jaar vóór de eerste verblijfsdag zijn toegediend).

Katten: alleen die katten die zijn gevaccineerd tegen:

1.Kattenziekte (de vaccinatie mag niet korter dan 2 weken en niet langer dan 1 jaar vóór de eerste verblijfsdag zijn toegediend).
2.Niesziekte(de vaccinatie mag niet korter dan 2 weken en niet langer dan 1 jaar vóór de eerste verblijfsdag zijn toegediend).
3.Niesziekte Bordetella (Nobivac BB), de vaccinatie mag niet korter dan 3 dagen en niet langer dan 1jaar vóór de eerste verblijfsdag zijn oegediend). Daarnaast dienen katers gecastreerd te zijn.

Het dierenpension verlangt inzage in de vaccinatiebewijzen. Bij weigering hiervan, wanneer de vaccinatie ondeugdelijk wordt bevonden of bij het ontbreken van het vaccinatiebewijs, wordt de toegang geweigerd.

2.Ieder aangeboden huisdier dient vrij te zijn van ongedierte (vlooien, teken, luizen, oormijt, etc.)

3.Eventuele bijzonderheden m.b.t. het aangeboden huisdier, zoals medicijngebruik en speciale dieetvoorschriften, dienen op het reserveringsformulier te worden vermeld. Indien vermelding ontbreekt, is het dierenpension van iedere aansprakelijkheid a.g.v. deze bijzonderheden ontheven. Mochten zich tussen het tijdstip van reservering en het daadwerkelijk verblijf wijzigingen in deze bijzonderheden voordoen of alsnog optreden, dan is de eigenaar gehouden dit tijdig bij het dierenpension te melden.

4.Indien een huisdier onder medische behandeling staat en deze behandeling ook tijdens het verblijf in het dierenpension moet worden voortgezet, dient de eigenaar de voorgeschreven medicijnen in voldoende mate en kosteloos aan het dierenpension te verstrekken.

5.Het dierenpension verplicht zich het huisdier optimaal te verzorgen; echter alle medische kosten incl. kosten voor medicijnen, die tijdens het verblijf gemaakt moeten worden - dit ter beoordeling van de dierenarts - zijn voor rekening van de eigenaar.

6.In de zomerperiode (juli-aug) geldt een reserveringsregeling van 50% van de pensionkosten voor 1 april te voldoen.
Tevens worden gereserveerde dagen in die periode in rekening gebracht. Teruggave van het door de eigenaar betaalde reserverings- geld vindt plaats in de navolgende situaties:

a.plotseling optreden van ziekte of ongeval van de eigenaar van het huisdier c.q. van één van zijn/haar gezinsleden;b.sterfgeval van een familielid van de eigenaar in de eerste graad; a.ziekte of dood van het onder te brengen huisdier.

7.Bij weigering van opname door het dierenpension, op grond van het gestelde in artikel 1, alsmede bij het voortijdig beëindigen van de overeengekomen verblijfsduur van het huisdier, is het dierenpension niet gehouden tot terugbetaling van de reeds betaalde gelden en wordt het overeengekomen eindbedrag, voorzover dat nog niet is voldaan, alsnog in rekening gebracht.

8.Indien de overeengekomen verblijfsduur met meer dan 6 dagen wordt overschreden zonder dat de eigenaar dit aan het dierenpension heeft gemeld en/of zonder dat het dierenpension met deze overschrijding heeft ingestemd, wordt het dierenpension reeds nu voor als dan gemachtigd het desbetreffende huisdier te vervreemden.De opbrengst van vervreemding zal het dierenpension allereerst doen strekken in mindering op hetgeen de eigenaar van het huisdier aan het dierenpension is verschuldigd. Het eventueel daarna resterend batig saldo zal door het dierenpension aan de eigenaar ter beschikking worden gesteld, zonder dat de eigenaar enige andere aanspraak jegens het dierenpension kan doen gelden en alles onverminderd de verplichting van de eigenaar om tot aan de datum waarop het huisdier het dierenpension verlaat de vastgestelde pensionprijs te voldoen.

9.In geval een huisdier gedurende het verblijf in het dierenpension sterft, zal het dierenpension, indien het van het verblijfadres van de eigenaar op de hoogte is, de eigenaar hiervan onmiddellijk in kennis stellen en met hem overleggen hoe met het overleden huisdier moet worden gehandeld. Indien de eigenaar voor het dierenpension onbereikbaar is, zal het dierenpension naar beste weten en - indien bekend - in overleg met de contactpersoon met het overleden huisdier handelen.

10. Dierenpension Bommelhoeve is tegenover de eigenaar aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan hem of aan personen in  dienst, dan wel aan personen die in opdracht incidenteel werkzaamheden verrichten, is toe te rekenen. Voor een vergoeding van de schade die het gevolg is van de tekortkoming van  Dierenpension Bommelhoeve of van personen in  dienst, komt de eigenaart in aanmerking mits de eigenaar binnen 30 dagen nadat de schade is ontstaan deze schriftelijk aan Dierenpension Bommelhoeve kenbaar maakt. De schadevergoedingsverplichting is beperkt tot ten hoogste het bedrag van de factuurwaarde van door Dierenpension Bommelhoeve geleverde dienst. Dierenpension Bommelhoeve zal de eigenaar of de eventueel door hem aangewezen contactpersoon, in geval van onvoorziene omstandigheden, hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. De eigenaar is tegenover Dierenpension Bommelhoeve aansprakelijk voor schade die door onaangepast of afwijkend gedrag van het gastdier is veroorzaakt. Dierenpension Bommelhoeve is tegenover de eigenaar niet aansprakelijk voor door andere gastdieren aangerichte schade aan persoonlijke bezittingen, die de eigenaar in het dierenpension achterlaat vanwege de gehechtheid daaraan van het gastdier.

11.Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, vallende op de inning van het reserveringsgeld, pensionkosten en/of andere kosten welke de eigenaar aan het dierenpension is verschuldigd, komen voor rekening van de eigenaar met een minimum van 50,- euro.

12.In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘eigenaar’ verstaan degene met wie een pensionovereenkomst betreffende een huisdier wordt aangegaan.